Drogpolicy

På Örjanskolan arbetar vi för en drogfri miljö. Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller
använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på skolan i berusat/drogpåverkat
tillstånd. Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av
alkohol och droger. Denna policy bygger på en konkret handlingsplan i kombination av
tydliga regler, förhållningssätt och stöd till elever och vårdnadshavare.

Lagstiftning
Enligt narkotikalagstiftningen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som
är klassade som narkotika. Konsumtion och innehav i små mängder kan ge upp till sex
månaders fängelse. Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och
ungdomar från narkotika. Enligt skollagen skall skolan motverka missbruk av narkotika.

Arbetsmiljölagen (3 kap.) föreskriver att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldig
att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av narkotika och alkohol. Enligt
socialtjänstlagen har skolan skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om en
elev använder eller misstänks använda narkotika.

Tobakslagen 2§ föreskriver ett totalt förbud för rökning i lokaler avsedda för
barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på
skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 12§
förtydligar också 18 års gränsen.

Mål
Örjanskolan ska vara en plats där självkänslan växer och utvecklas i en drogfri miljö. Vi
vill förebygga ohälsa, tillbud och olyckor. Skolan skall i undervisningen få eleverna att:
reflektera över alkoholens roll i vårt umgängesliv ifrågasätta berusningsdrickandet
kritiskt granska övriga drogers konsekvenser i människors liv. Skolan och det som sker i
skolans verksamhet skall vara fri från alkohol och alla typer av droger.

Förebyggande arbete

  • I klass sju, åtta och nio deltar eleverna i temaläger runt frågeställningar och problem i relation till alkohol, droger och våld. Dessa möten är gemensamma för alla elever i kommundelen.
  • Skolsyster har minst vartannat år enskilda samtal med varje elev i en klass. Vid dessa samtal berörs frågor gällande droger och missbruk.
  • Drog- och missbruksrelaterade frågor tas återkommande upp i undervisningen, framför allt i människokunskapen i klass 7, 8 och 10.